top of page

Co to jest granulowanie i peletowanie. 

Granulowanie Kompaktowanie Densyfikacja

Granulaty i pellety: to samo, ale dotyczą innych surowców

Technologie zagęszczania lub kompaktowania, zwane także densyfikacją poprzez proces granulowania mają coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. 

NawrockiPT_ASR_04_Pellets.jpg

Czym jest granulowanie - peletowanie?

Granulowanie i pelletowanie polega na sklejkowaniu cząsteczek surowca podczas kompresji w wysokiej temperaturze, w otworach matrycy granulatora. Niezależnie od typu matrycy – pierścieniowa lub płaska – jakość granulek zależy od siły i wytrzymałości wiązań miedzy cząsteczkami surowca. Na nią wpływa odpowiedni dobór parametrów matrycy do składu surowca, temperatura matrycy, ciśnienie, ewentualne lepiszcze i wcześniejsza obróbka termiczna surowca.

Surowce zgranulowane posiadają szereg zalet:

 • łatwość precyzyjnego dozowania,

 • niskie koszty transportu,

 • niski stopień pylenia,

 • stały skład,

 • stabilne parametry fizykochemiczne.

 

Na jakość granulatu i wydajność linii produkcyjnej ma ogromny wpływ cały obszar technologiczny na który składają się poszczególne funkcjonalne podsekcje produkcyjne związane głownie z dozowaniem, naważaniem, rozdrabnianiem, uszlachetnianiem, mieszaniem, kondycjonowaniem, sterylizowaniem, utwardzaniem i redukcją wilgotności, czyszczeniem i pakowaniem.

Granulowanie i pelletowanie składa się z 3 podstawowych etapów:

 1. Poszczególne cząstki surowca są przekształcane do postaci ścisłej masy o stałym składzie i parametrach, w której większość zachowuje swoje oryginalne właściwości. Energia masy jest rozproszona poprzez tarcie wewnątrzcząsteczkowe oraz tarcie cząstek o ściany.

 2. W drugim etapie cząstki surowca są ściskane ze sobą i znacznie zwiększa się ich wzajemne oddziaływanie. Wtedy zaczyna się proces deformacji plastycznej, który odbywa się w matrycy granulatora. Cząstki łączą się przez siły elektrostatyczne oraz siły van der Waalsa (oddziaływania między dipolem trwałym a wzbudzonym (indukowanym).

 3. W końcowym etapie następuje redukcja objętości surowca, której skutkiem jest wzrost gęstości i masy usypowej surowca, teraz już w postaci granulatu.

 

W czasie granulowania około 40% mocy granulatora jest zużywane na kompresję surowca, a reszta na przezwyciężenia tarcia podczas kompresowania. Dodanie odpowiedniej ilości wody, w celu zwiększenia wilgotności, obniża całkowitą moc niezbędną do granulowania. Dlatego nasze granulatory z serii GR są wyposażone w kondycjonery z możliwością podłączenia instalacji wodnej lub Zespołu Redukcji i Stabilizacji Pary.

NPT-Nawrocki-Pellety-Plastik.jpg

Czynniki wpływające na proces granulowania i peletowania

>> Zmienne związane z procesami granulowania i peletowania

:: Temperatura

 • Wypadkowymi jakości granulatu są gęstość oraz wytrzymałość, na które istotny wpływa ma temperatura. Przy stałej i odpowiedniej wartości poziomu wilgotności surowca, podwyższenie temperatury obniża minimalną moc, wymaganą do uformowania granulek. Ponadto odpowiednia temperatura procesu wpływa na stabilność ich gęstości oraz rozmiarów.

 • Ważne jest takie dobranie matrycy, aby stopień spiętrzenia nie przekroczył ustalonych wielkości, ponieważ wtedy dojdzie do przypalenia granulek, a nawet do ich zapalenia. Podgrzanie surowca do optymalnej temperatury odbywa się w kondycjonerze za pomocą suchej pary wodnej, generowanej w kotle parowym (zobacz Zespół Redukcji i Stabilizacji Pary).

:: Ciśnienie

 • W czasie granulowania rolki wtłaczają surowiec do otworów matrycy z odpowiednio dobranym naciskiem. Siła nacisku zależy głównie od surowca, średnicy otworów w matrycy i mocy granulatora. Z punktu widzenia budowy matrycy i rolek zmienia się ich szerokość robocza dostosowana do wielkości granulatora, która ma zasadnicze znaczenie dla wydajności procesu.

 • Granulatory GRP i GRB mogą współpracować z nieco szerszymi matrycami niż przyjęte w branży dzięki większemu momentowi obrotowemu. Skutkiem tego jest wysoka wydajność przy zachowaniu odpowiedniej jakości granulatu.

:: Czas przetrzymania i uspokojenia

 • Te czynniki mają wpływ na jakość granulatu, z uwagi na procesy odbywające się wewnątrz otworów w matrycy. Są bezpośrednio związane z ciśnieniem i stopniem spiętrzenia matrycy. Przykładowo trociny dębowe lepiej peletują się przy niższym ciśnieniu, ale nieco dłuższym czasie przetrzymania, co skutkuje lepszą gęstością granulek. Czas uspokojenia granulki wpływa na jej gęstość i zależy od sposobu opuszczenia granulki z matrycy, długości całkowitej otworu matrycy oraz stopnia i trybu kompresji.

 • Parametry surowca mają podstawowe znaczenie. W przypadku złych parametrów granulowania następuje rozszerzenie lub rozpad granulki i zwiększenie porowatości powierzchni. Dlatego najdłuższy możliwy czas uspokojenia ma taki wpływ na jakość. Wpływ na czas przetrzymania i uspokojenia ma także ilość rolek pracujących z matrycą.

:: Konstrukcja matrycy i prędkość obrotowa

 • Każda matryca, pierścieniowa lub płaska, ma kilka niezmiernie ważnych dla procesu granulowania parametrów, które sprowadzają się głownie, ale nie jedynie, do tzw. stopnia spiętrzenia. Te parametry wpływają na ilość surowca – czyli wydajność, oraz ilość energii – czyli pobór mocy.

 • Stopień spiętrzenia określa się indywidualnie dla każdego składu surowcowego oraz wilgotności i jest to stosunek długości otworu do średnicy otworu. Zależność jest prosta: wzrost długości roboczej otworu zwiększa ciśnienie granulowania (siłę nacisku i pobór mocy), a zwiększenie średnicy otworu redukuje to ciśnienie. Te czynniki wpływają na koszty produkcji, dlatego dobór odpowiedniego stopnia spiętrzenia jest tak ważny.

:: Prędkość obrotowa matrycy

 • Wspomnieliśmy wcześniej o czasie przetrzymania surowca w matrycy, który zależy od długości roboczej i całkowitej otworu oraz prędkości obrotowej.

 • Czas ten zależy także od prędkości obrotowej matrycy, która powinna być relatywnie niska ponieważ wpływa na np. pożądaną szklistą powierzchnię granulek.

 • Prędkość obrotową matrycy i parametry surowca, należy brać pod uwagę przy decyzji o ilości rolek wygniatających, zwłaszcza w granulatorach z matrycą pierścieniową.

Granulat z hibiskusa

>> Zmienne związane z granulowanym surowcem

:: Poziom wilgotności

 • Wilgotność ma kluczowe znaczenie w procesie formowanie granulek.

 • W surowcach organicznych podczas densyfikacji odpowiednia wilgotność ułatwia żelatynizację skrobi, denaturację białek i zwiększa rozpuszczalność włókien.

 • Biomasa potraktowana gorącą i suchą parą technologiczną zagęszcza się skuteczniej ponieważ dodatkowe ciepło modyfikuje parametry fizykochemiczne, które wpływają pozytywnie na sklejkowanie.

 • Zbyt niska lub wysoka wilgotność powoduje produkcję granulatu o złych parametrach, lub w ogóle nie dochodzi do zagęszczania.

:: Wielkość i kształt cząstek

 • Generalnie, gęstość i wytrzymałość granulek jest odwrotnie proporcjonalna do rozmiaru cząstek, ponieważ mniejsze cząsteczki mają większy obszar powierzchni stycznych podczas zagęszczania.

 • Ponadto większa powierzchnia ułatwia absorbcję wody lub pary wodnej dodawanej w podczas kondycjonowania, co bardzo wspiera proces ich wiązania.

 • Odpowiedni rozmiar cząstek w połączeniu z prawidłowo dobraną matrycą podwyższa wydajność i redukuje pobór mocy, co obniża koszty produkcji.

 • Jednak zbyt drobny surowiec (np. pył) może doprowadzić do blokowania się zespołu granulującego, zwłaszcza w tanich granulatorach.

:: Rodzaj i skład surowca

 • Znajomość zachowania się surowca podczas granulowania, w zależności od jego składu lub receptury i przy udziale czynników wspierających ma ogromne znaczenie dla wydajności całego procesu produkcyjnego oraz wydajności i jakości.

 • Granulowanie pasz, biomasy czy innych organicznych surowców wymaga dostosowania parametrów procesów do takich składników jak skrobia, białka, tłuszcze, celuloza, hemiceluloza, lignina, uszlachetniacze i substancje wiążące.

 • Każdy z nich może mieć różny wpływ końcowy produkt, a ich kombinacja z fizycznymi i mechanicznymi procesami daje setki kombinacji i możliwości popełnienia błędu.

NPT Nawrocki | Suszarnia Tasmowa Do Trocin

Obróbka wstępna surowca przed granulowaniem

Przygotowanie surowców do granulowania gra fundamentalną rolę ponieważ zwiększa plastyczność, wydajność i jakość produktu finalnego. Odpowiedni proces produkcyjny pomaga zredukować konsumpcję energii elektrycznej i zgranulować surowce przeznaczone dla różnych grup odbiorców.

:: Rozdrabnianie (mielenie, śrutowanie)

 • Przed densyfikacją surowiec jest poddawany mieleniu, najczęściej w młynach bijakowych, choć spotyka się także innego typu, np. młyny dyskowe.

 • Jest to proces przynajmniej jednoetapowy, choć w biomasie leśnej lub rolniczej występuje rozdrabnianie dwu- lub trzyetapowe.

 • Od rozmiaru cząstek zależą takie cechy jak charakterystyka sklejkowania i mechaniczne właściwości granulek.

:: Wstępna obróbka termiczna

 • Jest często stosowana ponieważ podwyższa jakość granulatu poprzez uaktywnianie substancji wiążących (lignina).

 • Odbywa się najczęściej w kondycjonerze lub sterylizatorze. Ma wpływ na wyższą wydajność linii produkcyjnej, co się przekłada na obniżenie kosztów.

:: Kondycjonowanie hydrotermiczne

 • Jest to mniej popularna technologia polegająca na podaniu do specjalnego reaktora ze surowcem gorącej pary pod wysokim ciśnieniem. Stosuje się w przemyśle paszowym. 

:: Toryfikacja

 • Polega na prażeniu biomasy w celu usunięcia składników powodujących dymienie, wzrost zawartości węgla i kaloryczności. Z toryfikowanej biomasy produkuje się granulat energetyczny.

Fizyczne cechy pelletów i granulatów

:: Wilgotność (%)

 • Odpowiednia wilgotność granulatu wpływa na satysfakcjonującą cenę sprzedaży. Wynika ona z wartości opałowej w przypadku granulatu energetycznego, kaloryczności w paszach.

 • Zbyt niska wilgotność przyczynia się do niższych zysków, podobnie jak zbyt wysoka.

 • Dlatego skuteczny i precyzyjny system suszenia surowców i dozowania wody lub pary jest niezmiernie ważny ponieważ wpływa na wyniki finansowe.

:: Gęstość usypowa (kg/m3)

 • Jest to masa surowca (zwykle suchego) podzielona przez objętość całkowitą. Ma duże znaczenie dla obniżenia kosztów transportu.

 • Granulat idealnie nadaje się do pakowania w worki (np. 15 kg) i w big-bagi (500, 1000 kg) przez co jego transport jest znacznie mniej kosztowny, niż transport surowców niezagęszczonych.

 • Wysoka gęstość usypowa to także łatwość dozowania i prawie całkowity brak pylenia, w przypadku prawidłowo przeprowadzonego czyszczenia, pakowania i transportu.

:: Indeks wytrzymałości mechanicznej (%)

 • Jest to parametr jakościowy, który określa zdolność granulatów do transportu i przechowywania w niezmienionym stanie. Im wyższy wynik, tym lepszy towar.

:: Szklistość

 • Klienci końcowi preferują granulaty o gładkiej i szklistej powierzchni, niż matowe i postrzępione. Dlatego warto skupić się na produkcji wyłącznie tych pierwszych, ponieważ dostaje się za nie więcej pieniędzy.

 • Szklistość jest pochodną gęstości i gładkości powierzchni otworów matrycy, dlatego na nią wpływa prawidłowe rozdrobnienie surowca, optymalna temperatura matrycy i jej stopień spiętrzenia oraz wilgotność.

:: Długość (mm)

 • Wysokiej jakości granulat ma relatywnie niską tolerancję długości. W zależności od przeznaczenia jest ona ustalana przez regulację noży na matrycy granulatora.

 • Osiągnięcie minimalnego rozrzutu długości w granulatorach GR jest możliwe dzięki zastosowaniu nawet 3 noży. Równa długość jest ważna zwłaszcza dla użytkowników kotłów na pellety.

:: Pylistość (%)

 • Granulaty produkowane w zbyt niskiej temperaturze i wilgotności, w źle dobranych matrycach mają niższą wytrzymałość mechaniczną.

 • Pyły i okruchy są bardzo niepożądanymi substancjami, zwłaszcza w granulatach paliwowych (wybuchowa chmura pyłu w zbiorniku paliwa), a już najmniej w paszach, np. króliczych.

 • Pyły tworzą się podczas transportu i magazynowania w wyniku wzajemnego tarcia.

 • W redukcji ilości pyłów priorytetowe znacznie kompletny proces technologiczny, który zapewnia odpowiednie rozdrobnienie surowca, podgrzanie i ustalenie odpowiedniej wilgotności, zgranulowanie, schłodzenie i utwardzenie, a następnie oczyszczenie w przesiewaczach wibracyjnych. Nie wolno pomijać żadnego etapu produkcyjnego. 

:: Wartość kaloryczna (MJ/kg lub GJ/T)

 • Jest równie ważna w granulatach paliwowych jak i paszach, a optymalną wartość osiąga się poprzez zarządzanie procesami związanymi z wodą i parą wodną oraz dozowaniem tłuszczów w przypadku pasz.

 • Generalnie granulki o wyższej gęstości są bardziej kaloryczne, co wymaga mocnych granulatorów, które są w stanie obsłużyć matryce z odpowiednio wysokim stopniem spiętrzenia.

NPT Nawrocki | Pelet z trocin i zrębków
bottom of page