top of page

Ochrona przeciwwybuchowa w fabryce pelletu i mieszalni pasz. Ocena Zagrożenia Wybuchem.

Fabryki przetwarzające materiały pylące muszą być wyposażone w maszyny zgodne z Dyrektywą ATEX i zabezpieczenia dostosowane do poszczególnych stref wybuchowych EX.

Wykonujemy trzy podstawowe dokumenty związane z ochroną przeciwwybuchową w fabryce pelletów, wytworni pasz lub linii produkcyjnej na której występuje zapylenie.

1. Ocena Zagrożenia Wybuchem [OZW]

 • OZW stosuje się dla linii produkcyjnych, które są na etapie projektowania.

 • Ocena Zagrożenia Wybuchem (OZW) to proces oceny potencjalnych zagrożeń związanych z wybuchem substancji palnych, gazów lub pyłów w miejscach pracy lub innych obszarach.

 • Celem OZW jest identyfikacja czynników ryzyka, które mogą prowadzić do wybuchu, oraz opracowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i procedur bezpieczeństwa mających na celu minimalizację tego ryzyka.

 • OZW uwzględnia różnorodne czynniki, takie jak rodzaj substancji, warunki pracy, obecność źródeł zapłonu oraz charakterystyka otoczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo osób oraz mienia.

2. Ocena Zagrożenia Zapłonem [OZZ]

 • Ocenę Zagrożenia Zapłonem wykonuje się zwykle dla istniejących linii produkcyjnych, w celu ich dostosowania do Dyrektywy ATEX.

 • OZZ to proces analizy potencjalnych czynników ryzyka, które mogą prowadzić do wybuchu lub pożaru w określonym środowisku.

 • W ramach OZZ identyfikowane są źródła potencjalnych zapłonów, takie jak urządzenia elektryczne, gorące powierzchnie, iskry mechaniczne czy substancje łatwopalne, oraz określane są warunki środowiskowe sprzyjające powstawaniu zagrożeń.

 • Celem Oceny Zagrożenia Zapłonem jest opracowanie strategii zapobiegania incydentom oraz wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka dla osób i mienia.

 • OZZ jest kluczowym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscach pracy, zakładach przemysłowych oraz innych obszarach, gdzie istnieje potencjalne ryzyko wybuchu lub pożaru.

3. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem [DZPW]

 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest kluczowym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscach pracy, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem substancji palnych, gazów lub pyłów.

 • Podstawa prawna to § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

 • DZPW stanowi zbiór środków zapobiegawczych, procedur bezpieczeństwa oraz wytycznych dotyczących postępowania w przypadku zagrożenia, mających na celu minimalizację ryzyka dla pracowników i mienia.

 • W skrócie DZPW zawiera analizę zagrożeń, określenie środków zapobiegawczych, procedury bezpieczeństwa, szkolenia dla pracowników.

 • Monitorowanie i Ocena: Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien być regularnie monitorowany, aktualizowany i poddawany ocenie w celu zapewnienia jego skuteczności oraz dostosowania do zmieniających się warunków i wymagań bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dla linii granulacji i peletowania

Bezpieczeństwo wybuchowe dla fabryk pelletu i linii produkcyjnych osiągamy przez tłumienie i odcięcie wybuchu. Ale priorytetem są maszyny zgodne z Dyrektywą ATEX oraz doposażenie redukujące skutki wybuchu.

 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w fabrykach przemysłowych jest kluczowym aspektem, mającym na celu minimalizację ryzyka eksplozji oraz ochronę pracowników, infrastruktury i środowiska.

 • Przeciwwybuchowe środki bezpieczeństwa są szczególnie ważne w branżach, gdzie występują substancje łatwopalne, gazy, pyły czy ciecze, które mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia.

NPT-Consulting-Engineers-Production-Plants-Design.png

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe jest kompleksowym obszarem, który wymaga systemowego podejścia i inwestycji w odpowiednie technologie oraz szkolenia pracowników. Skuteczne środki bezpieczeństwa chronią pracowników, zapobiegają stratom materialnym i chronią środowisko przed negatywnym wpływem eksplozji.

Zajmujemy się następującymi obszarami związanymi z kompleksowym zabezpieczeniem fabryki w rozwiązania przeciwdziałające i zabezpieczające przed wybuchem:

 1. Ocena Ryzyka: Przeciwwybuchowe środki bezpieczeństwa zaczynają się od dokładnej oceny ryzyka. Firmy przemysłowe muszą zidentyfikować obszary, gdzie może wystąpić zagrożenie eksplozji oraz określić rodzaje substancji, które mogą stanowić ryzyko.

 2. Klasyfikacja Stref Wybuchowych EX: Pomieszczenia i obszary fabryki są klasyfikowane ze względu na ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Klasyfikacja ta pozwala na odpowiednie dostosowanie środków bezpieczeństwa.

 3. Urządzenia Przeciwwybuchowe: W fabrykach stosuje się specjalne urządzenia przeciwwybuchowe, takie jak butle HRD, sensory, czy panele dekompresyjne, które spełniają surowe normy i standardy bezpieczeństwa.

 4. Systemy Wentylacyjne: Systemy wentylacyjne są projektowane tak, aby minimalizować ryzyko nagromadzenia się łatwopalnych substancji w powietrzu. To istotne, aby utrzymać bezpieczne warunki atmosferyczne.

 5. Szkolenie Pracowników: Pracownicy fabryki powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, wiedzieć, jak reagować w przypadku zagrożenia i korzystać z dostępnych środków ochrony.

 6. Regularne Inspekcje i Testy: Wymagane są regularne inspekcje i testy urządzeń przeciwwybuchowych, aby upewnić się, że są one sprawne i gotowe do użycia w przypadku potrzeby.

 7. Przepisy i Normy: Firmy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, które są ustanawiane przez organy regulacyjne.

bottom of page