top of page

Ogólne Warunki Sprzedaży [OWS]
Warunki Gwarancji [WG]


 

OWS i WG

KW-Rodo.jpg
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

I. Pojęcia:

 

 1. Sprzedawca: Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000344430, NIP 5621781083, kapitał zakładowy 50 000,00 złotych reprezentowaną przez:

 2. Kupujący: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zarówno krajowi jak i zagraniczni, którzy dokonują zakupu Towaru u Sprzedawcy;

 3. Strony: łączne oznaczenie Sprzedawcy i Kupującego;

 4. Towar: produkt zakupiony u Sprzedawcy, w szczególności maszyny, części zamienne oraz wszelkie materiały eksploatacyjne i usługi.

 5. Zamówienie - oferta zakupu Towarów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e–mailem.

 6. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – dokument wystawiamy przez Sprzedawcę po otrzymaniu od Kupującego prawidłowego Zamówienia, informujący Kupującego o wpłynięciu Zamówienia do Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia następuje zgodnie z warunkami przyjętymi przez strony.

 7. OWS: Ogólne Warunki Sprzedaży stanowiące Załącznik do wszystkich Umów, ofert lub Zamówień, obowiązujące również dla dostaw oraz usług, w tym montażu i doradztwa na rzecz Kupujących;

 8. Umowa: umowa sprzedaży zawarta przez Strony, do której stosuje się niniejsze OWS;

II. Postanowienia ogólne:

 1. OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów których producentem jest Sprzedawca, chyba że umowa stanowi inaczej. W przypadku występowania jakiejkolwiek sprzeczności w treści dokumentacji Sprzedawcy hierarchia stosowania jest następująca: Umowa > OWS > Ogólne Warunki Gwarancji.

 2. OWS udostępnia się Kupującemu w siedzibie Sprzedawcy, jego stronie internetowej www.granulatory.com oraz w formie elektronicznej.

 3. Wzorce umów stosowane przez Kupującego nie wiążą Sprzedawcy i nie stają się częścią jakiejkolwiek Umowy.

 4. Wszelkie oświadczenia zawarte w katalogach lub innych dokumentach handlowych (np. materiały reklamowe, cenniki, broszury), jak również znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego, nawet jeśli są opatrzone ceną, nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i należy je traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia Umowy.

III. Oferta. Zawarcie umowy.

 1. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po jej podpisaniu lub pisemnym Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia złożonego przez Kupującego.

 2. Zamówienie powinno zostać złożone pisemnie i zawierać co najmniej:

 • pełną nazwę Kupującego oraz jego podstawowe dane identyfikujące znajdujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej,

 • nazwę  i ilość zamawianego Towaru,

 • termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Towaru,

 • wskazanie osób, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz adresów e-mail, uprawnionych do reprezentowania Kupującego w trakcie Zamówienia i odbioru Towaru w jego imieniu.

3. W przypadku przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego z zastrzeżeniami, są one wiążące dla Stron o ile Kupujący niezwłocznie im się nie sprzeciwi lub nie zgłosi ewentualnych uwag.

4. Zgłoszenie uwag lub sprzeciwu traktowane jest jako złożenie nowego Zamówienia - procedura przebiega od początku.

5. Przyjęcie Zamówienia nie jest wiążące dla Sprzedającego, jeżeli wskutek siły wyższej, działania Kupującego bądź innych powiązanych z nim osób, dostawa lub sprzedaż Towaru jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.

6. Zmiany, uzupełnienie lub odwołanie przyjętego Zamówienia w całości lub części może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego porozumienia ze Sprzedającym.

7. Ustne ustalenia, oświadczenia bądź zapewnienia złożone wobec Kupującego przez nieuprawnionych do reprezentacji pracowników Sprzedającego są nieważne, chyba że Sprzedający potwierdzi je na piśmie.

8. Wszelka dokumentacja Zamówieniowa jest własnością Sprzedającego i nie może być bez jego pisemnej zgody kopiowana ani udostępniana przez Kupującego osobom trzecim.

 

IV. Warunki płatności.

 1. Jeżeli inaczej nie określono, ceny wskazane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty całej ustalonej ceny za Towar  w momencie jego odbioru przez Kupującego, o ile Umowa bądź Zamówienie nie stanowi inaczej. Takie samo uprawnienie przysługuje Sprzedawcy jeżeli Kupujący z przyczyn leżących po jego stronie nie dokona odbioru Towaru w ustalonym terminie.

 3. Termin płatności za Towar liczony jest od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury, a za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 4. Przekroczenie terminu zapłaty, o którym mowa w pkt powyżej, uprawnia Sprzedawcę do ubiegania się o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie.

 5. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za Towar w terminie i nie uprawnia do jego wydłużenia.

 6. W przypadku jeśli Sprzedawca będzie miał uzasadnione przypuszczenie, że Kupujący nie wywiążę się ze swojego zobowiązania zapłaty, Sprzedawca ma prawo żądać całej zapłaty jeszcze przed wydaniem Towaru, niezależnie od wcześniejszych ustaleń w tym zakresie. Możliwe jest również udzielenie przez Kupującego określonych gwarancji lub zabezpieczeń.

 7. Zapłata za zamówiony Towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych, chyba że Strony postanowiły inaczej.

 

V. Dostawa Towarów.

Termin dostawy Towaru ustalony jest w Zamówieniu bądź Umowie.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom dostawy jeżeli nie wynikają one z jego wyłącznej winy.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty, których naprawienia bądź zapłaty domaga się Kupujący wskutek wadliwego działania operatora logistycznego.

 3. W przypadku nie uregulowania przez Kupującego wymaganej płatności Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania dostawy Towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień.

 4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w ustalonym terminie, a w przypadku jego przekroczenia o ponad 14 dni kalendarzowych z własnej winy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za składowanie (0,25% wartości towaru za każdy dzień zwłoki). Ponadto Sprzedawca może domagać się od Kupującego naprawienia powstałej szkody oraz pokrycia kosztów powstałych wskutek opóźnienia.

 

VI. Zastrzeżenie prawa własności.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż pozostaje właścicielem sprzedanych Towarów aż do momentu uiszczenia ceny w całości, wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 2. Kupujący ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów w okresie od ich wydania do momentu przejścia na Kupującego prawa własności.

 3. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Towarów roszczeń/dokonanie zajęcia przez osobę trzecią w tym m. in. organy takiej jak: komornik, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego oraz oznaczyć Towar w taki sposób, aby dla każdego wiadomym było, iż stanowi on własność Sprzedającego. Ponadto Kupujący obowiązany jest powiadomić Sprzedającego o miejscu przechowywania Towarów i umożliwić mu ich odbiór.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku sprzedaży za granicę Rzeczypospolitej Polskiej właściwym jest wyłącznie polskie prawo materialne, przy jednoczesnym wyłączeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 2. Sprzedawca udziela Gwarancji na swoje Towary, której szczegóły zawarte są w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

 3. Gwarancje udzielone na towary lub ich części składowe, których producentem nie jest Sprzedający, nie stanowią zobowiązania Sprzedającego.

 4. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

 6. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

 7. Tekst Umowy oraz OWS w języku polskim są wersją oryginalną.

 8. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją Umowy objętej OWS.  Jeżeli w terminie 14 dni od momentu powstania sporu, nie dojdzie do porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

 9. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

-------- KONIEC --------

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Funkcję Gwaranta sprawuje producent Nawrocki Sp. z o.o. (dalej „Gwarant”) z siedzibą w Żninie, ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000584730, NIP 5621806268, kapitał zakładowy 100 tys. Złotych lub wskazany przez niego inny podmiot.

 2. Kupującym są: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy dokonują kupna maszyn u Gwaranta.

 3. Gwarant zapewnia, że produkty Producenta są wolne od wad materiałowych i montażowych i udziela nieodpłatnej gwarancji, polegającej na naprawie lub wymianie uszkodzonych części/podzespołów bądź całego urządzenia, w okresie 12 miesięcy od początku biegu terminu Gwarancji.

 4. W przypadku sprzedaży przez Pośrednika okres gwarancji wydłuża się o 60 dni kalendarzowych od daty wydania z magazynu.

 5. Początek biegu terminu Gwarancji określa się na datę:

  • wydania z magazynu i/lub

  • o ile wystąpią: podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji lub Protokół Końcowy.

 6. Gwarancją nie są objęte

 • materiały eksploatacyjne: matryca, rolki kompletne i płaszcze rolek, pasy napędowe, walce, sita, sworznie zabezpieczające, łożyska, mieszaki, cewki styczników lub inne ulegające naturalnemu zużyciu oraz elementy zużyte wskutek wadliwej obsługi urządzeń,

 • uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, magazynowaniem, nadużywaniem produktu, niedbałością operatora, użytkowaniem produktu niezgodnie z dokumentacja techniczno- ruchową albo przepisami bezpieczeństwa lub obsługą przez osoby nieuprawnione,

 • mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady,

 • w przypadku transportu na koszt i odpowiedzialność Kupującego uszkodzenia zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym szkody,

 • uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych, na które Gwarant nie ma wpływu,

 • awarie i usterki wynikające z przeróbki, zmiany, dostrojenia, nieprawidłowej regulacji, naprawy lub obsługi przez nieuprawnione do tego osoby,

 • czynności przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej lub umowie, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt,

 • wszelkie czynności regulacyjne i konserwacyjne.

7. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wady lub usterki maszyny bądź urządzenia, a także do natychmiastowego zaprzestania jej eksploatacji.

8. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać w formie elektronicznej, pisemnie w języku polskim i wysłać w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od daty wystąpienia problemu na wskazany adres poczty elektronicznej Gwaranta: serwis@granulatory.com.

9. Gwarant oświadcza, że przystąpi do usuwania wad i usterek maszyn objętych gwarancją w nieprzekraczalnym terminie 4 [czterech] dni roboczych od daty powiadomienia o ich wystąpieniu. Gwarant ma prawo według własnego uznania i na własny koszt zabrać maszynę lub urządzenie podlegające gwarancji do własnego warsztatu w celu jego naprawy.

10. W okresie gwarancji Kupujący jest zobowiązany do nabywania materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych u Gwaranta. Stosowanie jakichkolwiek zamienników jest równoznaczne z utratą gwarancji.

11. Strony uzgadniają, że bez pisemnego zezwolenia od Gwaranta Kupujący nie jest uprawniony do usuwania wad lub napraw w zastępstwie Gwaranta, pod rygorem utraty Gwarancji.

12. Do obsługi maszyn objętych gwarancją są upoważnieni wyłącznie pracownicy Kupującego posiadający odpowiedni certyfikat wydany przez Gwaranta lub znajdują się na liście osób przeszkolonych przez Gwaranta

13. Gwarancja pozostaje w mocy pod warunkiem

 • uruchomienia przedmiotu Warunków Gwarancji przez Gwaranta oraz przeszkolenia operatorów Kupującego przez Gwaranta lub Pośrednika,

 • założenia, prowadzenia i aktualizacji Książki Pracy Maszyny przez Zamawiającego lub Użytkownika,

 • przeprowadzania płatnych okresowych przeglądów zgodnie z bieżącą wyceną.

14. Warunki wykonania płatnych okresowych przeglądów granulatorów serii GR:

 • Płatny przegląd gwarancyjny odbywa się co każde 22 - 24 tygodnie od daty rozpoczęcia biegu gwarancji.

 • Na koszt przeglądów gwarancyjnych składa się opłata przeglądowa , koszty czasu dojazdu, koszty dojazdu wg obowiązującej stawki kilometrówki, koszty roboczogodzin, koszty noclegu oraz ewentualnych części zamiennych nie podlegających gwarancji, a wymagających wymiany lub prac należących do obowiązków Kupującego.

 • Strony ustalą wspólnie termin wykonania przeglądu gwarancyjnego.

 • Przy przeglądzie gwarancyjnym uczestniczą operatorzy.

 • Każdorazowo Gwarant udostępni do wglądu i uzupełnienia własną Książkę Pracy Maszyny.

15. W przypadku nieprzestrzegania Dokumentacji Techniczno-Ruchowej uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

16. Jakiekolwiek dostawy towaru i obsługa serwisowa obowiązuje tylko wówczas, jeżeli Użytkownik nie ma przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy, udokumentowanych fakturami. W innym przypadku Wykonawca ma prawo do wstrzymania wykonania dostawy lub usługi. Powyższe prawo wstrzymania nie wpływa na możliwość dochodzenia zapłaty należności w inny sposób.

17. Nieuzasadnione wezwanie serwisu gwarancyjnego w czasie trwania gwarancji, jak również po okresie gwarancyjnym, jest traktowane jako usługa płatna.

18. Gwarant nie odpowiada za straty finansowe Kupującego wynikające z awarii lub przestojów pracy maszyn i urządzeń podlegających i niepodlegających gwarancji.

18.1. Gwarant nie odpowiada za straty finansowe Kupującego wynikające z reklamacji części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych m.in. matryce, rolki, łożyska i inne. 

18.3. Termin rozpatrywania jakichkolwiek reklamacji związanych z maszynami, urządzeniami, częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi nie produkowanymi przez Gwaranta jest określany każdorazowo przez ich producentów lub dystrybutorów.

18.4. Termin rozpatrywania reklamacji jest liczony od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Gwaranta.

18.5. Kupujący ma prawo skutecznego wniesienia reklamacji ilościowej w terminie 15 dni od daty opuszczenia towaru z magazynu Gwaranta.

18.6. Kupujący ma prawo skutecznego wniesienia reklamacji jakościowej w terminie 30 dni od daty opuszczenia towaru z magazynu Gwaranta.

19. Wymienione bądź zwrócone maszyny/urządzenia lub ich części przechodzą na własność Gwaranta. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków Gwarancji sprzeczne z Umową, są nieważne.

22. Gwarancja jest imienna i jest udzielana Kupującemu, a nie na produkt.

bottom of page