top of page
NPT-Nawrocki-Wytwornia-Pasz-Ryzyka.jpg

Eliminacja ryzyka na budowie 

Identyfikujemy i eliminujemy potencjalne ryzyko podczas budowy linii produkcyjnych. 

Skuteczna identyfikacja, eliminacja i redukcja ryzyka przy budowie fabryk pelletów i mieszalni pasz

Określanie Ryzyka

Dlaczego się określa ryzyko?

Określanie ryzyk przed rozpoczęciem budowy fabryki peletów lub mieszalni pasz jest istotne, ponieważ umożliwia identyfikację potencjalnych problemów i zagrożeń już na etapie planowania.

 

Dzięki temu nasz zespoły projektowe mogą skoncentrować się na opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem oraz przygotować plany awaryjne, co pozwala zminimalizować negatywne wpływy ewentualnych problemów na przebieg projektu związany z budową linii granulacji.

 

Wartość tego podejścia polega na lepszym przygotowaniu do nieprzewidywalnych sytuacji, co z kolei zwiększa szanse na pomyślne zakończenie projektu.

NPT-Consulting-Engineers-Team-Pellets.webp

Etapy Określania 
Ryzyka

Wyprzedzaj niebezpieczeństwa

W NPT Nawrocki proces określania ryzyka w zarządzaniu projektem obejmuje kilka etapów:

 

 1. Identyfikacja ryzyka: Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i szans związanych z projektem fabryki pelletów.

 2. Analiza ryzyka: Ocena wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia każdego zidentyfikowanego ryzyka oraz określenie ich priorytetu.

 3. Planowanie reakcji na ryzyko: Opracowanie strategii i działań, które pomogą zminimalizować negatywne skutki ryzyka lub wykorzystać szanse, gdy się pojawią.

 4. Monitorowanie i kontrola ryzyka: Śledzenie i ocena ryzyka na bieżąco w trakcie realizacji projektu, wdrażanie planów reakcji oraz dostosowywanie strategii w miarę potrzeb.

Te etapy pomagają zespołowi projektowemu mieszalni pasz czy linii granulowania peletów w pełnym zrozumieniu potencjalnych czynników ryzyka oraz w przygotowaniu skutecznych strategii zarządzania nimi.

Identyfikacja Ryzyka

Etap 1

Identyfikacja ryzyka to proces rozpoznawania i dokumentowania potencjalnych zagrożeń i szans związanych z projektem. 

 

 1. Analiza dokumentacji: Przeglądanie dokumentów projektowych, umów, specyfikacji, aby zidentyfikować czynniki ryzyka.

 2. Konsultacje z zespołem: Dyskusje z członkami zespołu projektowego, ekspertami i interesariuszami w celu zgromadzenia różnych perspektyw na temat ryzyka.

 3. Wywiady i warsztaty: Przeprowadzanie rozmów i warsztatów, aby pozyskać informacje od różnych osób związanych z projektem.

 4. Analiza SWOT: Ocena mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń związanych z projektem.

 5. Historia projektu: Analiza doświadczeń z poprzednich projektów, aby zidentyfikować podobne ryzyka i metody ich radzenia sobie.

 

Identyfikacja ryzyka pozwala zespołowi projektowemu uzyskać pełniejsze zrozumienie potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na przebieg projektu.

ATEX: Ocena Zagrożenia Wybuchem bardzo wspomaga Identyfikację Ryzyka. Więcej dowiesz się tu >>

Analiza Ryzyka

Etap 2

Analiza ryzyka to proces oceny wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk. 

 1. Ocena wpływu: Określenie, w jaki sposób każde zidentyfikowane ryzyko może wpłynąć na cele projektu, zasoby, harmonogram, koszty itp.

 2. Ocena prawdopodobieństwa: Określenie szansy wystąpienia każdego ryzyka, biorąc pod uwagę aktualne warunki i kontekst projektu.

 3. Priorytetyzacja ryzyk: Przydzielanie priorytetów poszczególnym ryzykom na podstawie kombinacji ich wpływu i prawdopodobieństwa, aby skoncentrować się na najistotniejszych zagrożeniach.

 4. Analiza czułości: Ocena, w jaki sposób zmiany w jednym ryzyku mogą wpłynąć na inne, aby zrozumieć powiązania między różnymi czynnikami ryzyka.

 

Analiza ryzyka dostarcza projektowcom informacji potrzebnych do podjęcia decyzji dotyczących priorytetyzacji działań zarządzania ryzykiem i opracowania planów reakcji.

Planowanie Reakcji na Ryzyko

Etap 3

Planowanie reakcji na ryzyko to proces opracowywania strategii i działań w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka.

 1. Unikanie: Opracowanie strategii eliminowania lub unikania ryzyka poprzez modyfikację planów projektu.

 2. Przyjmowanie ryzyka: Świadome podejście do ryzyka, zakładające akceptację pewnych zagrożeń bez podejmowania działań zapobiegawczych.

 3. Przenoszenie ryzyka: Przekazywanie części lub całości ryzyka na zewnętrznego dostawcę lub partnera, np. poprzez ubezpieczenie.

 4. Ograniczanie ryzyka: Opracowywanie działań mających na celu zmniejszenie wpływu lub prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

 5. Przygotowanie planów awaryjnych: Tworzenie planów działania w przypadku, gdy ryzyko stanie się rzeczywistością, aby zminimalizować skutki.

 

Planowanie reakcji na ryzyko umożliwia zespołowi projektowemu przygotowanie się do potencjalnych scenariuszy i skuteczne zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu.

Monitorowanie i Kontrola Ryzyka

Etap 4

Monitorowanie i kontrola ryzyka to proces śledzenia i zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji projektu. 

 

 1. Śledzenie ryzyka: Monitorowanie stanu zidentyfikowanych ryzyk w trakcie postępu projektu, aby zidentyfikować ewentualne zmiany w ich wpływie lub prawdopodobieństwie wystąpienia.

 2. Aktualizacja analizy ryzyka: Dokonywanie regularnych przeglądów i aktualizacji analizy ryzyka w oparciu o nowe informacje i zmiany w projekcie.

 3. Wykrywanie nowych ryzyk: Aktywne poszukiwanie potencjalnych nowych ryzyk, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.

 4. Wdrażanie planów reakcji: Realizacja działań określonych w planie reakcji na ryzyko w przypadku wystąpienia konkretnych zagrożeń.

 5. Raportowanie: Informowanie interesariuszy o aktualnym stanie ryzyka, zmianach w planach reakcji i ewentualnych nowych ryzykach.

 

Monitorowanie i kontrola ryzyka określanego przez NPT Nawrocki pozwalają na skuteczne dostosowywanie strategii zarządzania ryzykiem w trakcie trwania projektu, co przyczynia się do jego pomyślnego zakończenia.

bottom of page