top of page

RODO - Administracja danych Pracowników
 

RODO

Newsletter i RODO

KW-Rodo.jpg

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NAWROCKI SP. Z O.O.

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), wyjaśniamy obowiązujące w Nawrocki Sp. z o.o. zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest firma Nawrocki Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000584730, NIP: 562-180-62-68, numer REGON: 362-932-186, tel.: +48 509 930 307, e-mail: npt@granulatory.com.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Jak przetwarzamy dane?

Nawrocki Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

3. Kiedy przetwarzamy dane?

Przetwarzamy udostępnione dane, w sytuacjach, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, zapisu do newslettera, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

 

4. Przetwarzanie danych w związku z relacjami biznesowymi, kontaktem, działalnością marketingową

4.1. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

 

Przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy:

 • Bezpośrednio od Państwa,

 • Od podmiotu, który zawarł z Nawrocki Sp. z o.o., umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

 • Od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Nawrocki Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

 • Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

4.1.2. Jaki jest cel przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

 

 • Nawiązania współpracy;

 • Zawarcia, wykonywania umowy, rozliczenia umów;

 • Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

 • Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,

 • Dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Nawrocki Sp. z o.o. w tym wysyłania newslettera (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://www.granulatory.com/).

  

4.2. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Nawroci Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

4.3. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Dane osób, które skontaktowały się Nawrocki Sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

4.4. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi, kontaktem, działalnością marketingową?

Odbiorcą ww. danych jest Nawrocki Sp. z o.o.

 

4.5. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Nawrocki Sp. z.o.o. współpracuje („Partnerzy Nawrocki Sp. z.o.o.”). Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Korzystamy z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

4.6. Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

 

Mają Państwo prawo do żądania od Nawrocki Sp. z.o.o.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Nawrocki Sp. z.o.o.  mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

4.7. Jak cofnąć zgodę?

 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Nawrocki Sp. z.o.o.  w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Nawrocki Sp. z.o.o.  jest legalne.

 

5. Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją

 

5.1. Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją?

 

Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

 

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

 

5.2. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją?

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji

 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda.

 

5.3. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w związku z rekrutacją, podanie przez Państwa danych jest warunkiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym i zawiązania ewentualnej współpracy.  

 

5.4. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją?

Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.5. Kto jest odbiorcą Danych w związku rekrutacją?

Odbiorcą ww. danych jest Nawrocki Sp. z o.o.

 

5.6. Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

 

Mają Państwo prawo do żądania od Nawrocki Sp. z.o.o.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Nawrocki Sp. z.o.o.  mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

5.7. Jak cofnąć zgodę?

 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Nawrocki Sp. z.o.o.  w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Nawrocki Sp. z.o.o.  jest legalne.

 

6. Kontakt:

 

Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - pod adresem npt@granulatory.com

bottom of page