top of page

RODO - Administracja danych Pracowników

RODO 

RODO

RODO

RODO

RODO

Ochrona danych zgodnie z nową ustawą.

KW-Rodo.jpg

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pracodawca - firma NAWROCKI SP Z O O
z siedzibą w Żninie, ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000584730, NIP: 562-180-62-68, numer REGON: 362-932-186, tel.: +48 509 930 307, e-mail: info@granulatory.com.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy i rozporządzeń wykonawczych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazywanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych
z nią obowiązków podatkowo - składkowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym w szczególności:

 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, celem zgłoszenia Pani/Pana oraz wskazanych     w oświadczeniu członków rodziny, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożenia raportów o naliczonych, pobranych i przekazanych składkach ubezpieczeniowych,

 • Urzędowi Skarbowemu, celem złożenia informacji o uzyskanych przychodach, kosztach uzyskania, naliczonych i pobranych zaliczkach na podatek oraz składce zdrowotnej odliczonej z podatku,

 • Służbie medycyny pracy celem przeprowadzania badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz innych wynikających z przepisów BHP  na zajmowanym stanowisku,

 • Firmie ochroniarskiej celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Spółki,

 • Firmom szkoleniowym celem zgłoszenia Pani/Pana udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

 • klientom Spółki w zakresie wynikającym z zawieranych przez Spółkę umów wynikających z profilu działalności gospodarczej NAWROCKI SP Z O O.

 • wskazanym przez Panią/Pana bankowi i instytucjom finansowym, celem  wypłaty wynagrodzenia za pracę.

6.   Dodatkowo na Pani/Pana wniosek oraz na podstawie udzielonej/ych  zgody/zgód, dane mogą być udostępniane :

 • towarzystwu ubezpieczeniowemu celem realizacji obowiązków i praw do świadczeń przysługujących Pani/Panu oraz uprawnionym  członkom rodziny z  grupowej polisy na życie, (jeśli dotyczy),

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

RODO - Administracja danych Kontrahentów Nawrocki Sp. z o.o.

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Skąd mamy Państwa dane?

 

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. Bezpośrednio od Państwa,

 2. Od podmiotu, który zawarł z NAWROCKI SP Z O O, umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

 3. Od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z NAWROCKI SP Z O O, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

 4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?


NAWROCKI SP Z O O z siedzibą w Żninie, pod adresem ul. Szpitalna 20, 88-400,
KRS: 0000223978, NIP: 562-180-62-68, numer REGON: 362-932-186,
tel.: +48 509 930 307, e-mail: info@granulatory.com.

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

NAWROCKI SP Z O O, przetwarza następujące kategorie danych:

 1. Dane kontaktowe;

 2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

 3. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;

 4. Dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług NAWROCKI SP Z O O (np. o usługach NAWROCKI SP Z O O, z których korzystali Państwo wcześniej).

 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

 2. W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo
  z NAWROCKI SP Z O O.

 3. W celu wykonania umowy zawartej z NAWROCKI SP Z O O, na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot.

 4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NAWROCKI SP Z O O, np. wystawienia faktury lub rachunku.

 5. W celach marketingowych produktów i usług NAWROCKI SP Z O O.

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z NAWROCKI SP Z O O, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z NAWROCKI SP Z O O,

 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na NAWROCKI SP Z O O
  (np. wystawienie faktury),

 3. Prawnie uzasadniony interes NAWROCKI SP Z O O (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej
  z NAWROCKI SP Z O O na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

 4. Wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi NAWROCKI SP Z O O współpracuje („Partnerzy NAWROCKI SP Z O O”). Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Korzystamy z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

 

Mają Państwo prawo do żądania od NAWROCKI SP Z O O, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także m ożemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług NAWROCKI SP Z O O mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Jak cofnąć zgodę?

 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną NAWROCKI SP Z O O w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez NAWROCKI SP Z O O jest legalne.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z NAWROCKI SP Z O O lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić NAWROCKI SP Z O O i jakie mogą być podnoszone wobec NAWROCKI SP Z O O Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z NAWROCKI SP Z O O, na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez NAWROCKI SP Z O O?

 

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

NAWROCKI SP Z O O jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W tym konkretnym celu NAWROCKI SP Z O O zaangażowało do współpracy Specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

RODO - Administracja danych Kontrahentów Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Skąd mamy Państwa dane?

 

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. Bezpośrednio od Państwa,

 2. Od podmiotu, który zawarł z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o. , umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

 3. Od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

 4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?


Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  z siedzibą w Żninie, pod adresem ul. Szpitalna 20, 88-400, KRS: 0000344430, NIP: 562-178 10 83, numer REGON: 340687835,
tel.: +48 509 930 307, e-mail: info@granulatory.com.

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., przetwarza następujące kategorie danych:

 1. Dane kontaktowe;

 2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi
  i wystawienia faktury;

 3. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line;

 4. Dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej
  i usług Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  (np. o usługach Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., z których korzystali Państwo wcześniej).

 

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

 2. W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.

 3. W celu wykonania umowy zawartej z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot.

 4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku.

 5. W celach marketingowych produktów i usług Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.,

 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  (np. wystawienie faktury),

 3. Prawnie uzasadniony interes Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej
  z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

 4. Wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

 

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  współpracuje („Partnerzy Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.”). Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Korzystamy z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

 

Mają Państwo prawo do żądania od Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Jak cofnąć zgodę?

 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną
Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  jest legalne.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  i jakie mogą być podnoszone wobec Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o., na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.?

 

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o.  jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W tym konkretnym celu Nawrocki Pelleting Technology Sp. z o.o. zaangażowało do współpracy Specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonała pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

bottom of page